پرش به محتویات

متغیرهای جهانی

متغیرها در QField و QGIS برای تنظیم پویا مقادیر بر اساس فایل پروژه فعلی، لایه یا سیستم استفاده می‌شوند. می‌توان از آنها برای ظاهر طراحی، تنظیم مقادیر پیش‌فرض برای فیلدها و موارد دیگر استفاده کرد.

Configuration

Fieldwork

To configure a device-specific variable, open Settings > Global Variables.

پیکربندی دو متغیر جهانی جدید علاوه بر
سیستم از پیش تعریف شده
متغیرها.
پیکربندی دو متغیر جهانی جدید علاوه بر سیستم از پیش تعریف شده متغیرها.

در صفحه متغیر، می‌توانید متغیرهای از پیش تعریف شده را مشاهده کنید. برای اضافه کردن متغیرهای جدید، روی سلول خالی پایین کلیک کنید و محتوا را بنویسید.

Back to top