پرش به محتویات

Advanced Itinerary

این ویژگی برای بازرسی لیستی از اشیاء که با موارد خاصی مطابقت دارند استفاده می‌شود شاخص. سپس می‌توانید از طریق این ویژگی‌ها با فلش‌ها وضعیت آنها را تأیید کنید یا ویژگی‌ها را در صورت لزوم تنظیم کنید.

Configure An Itinerary

Desktop preparation

To define an itinerary to review you will need to use the python console for the moment. You can use any QgsExpression to define the review list. Select the desired layer in the legend and use the following python code to add the itinerary to the QGIS project.

l=iface.activeLayer()
l.setCustomProperty('qgisMobile/itinerary', 'status <> 1')
Back to top